Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJApdf
Helios Kemostik d.o.o.

 

1. PREDMET UVJETA
(1) Opći uvjeti poslovanja (u nastavku: uvjeti) uređuju sve djelatnosti (prodaju, isporuke itd.) poduzeća Helios Kemostik d.o.o. (u nastavku: dobavljač) s kupcima. Eventualne dopune ili promjene uvjeta, posebice odstupanja od uvjeta sa strane kupca, zahtijevaju pismenu suglasnost dobavljača. Prilikom predaje narudžbe od strane kupca potonji prihvati te uvjete, koji ga također pravno obvezuju.
(2) Ukoliko je jedna ili više odredaba u cjelini ili djelomično nevaljanih, to ne utječe na valjanost drugih uvjeta. U tome slučaju nevaljanu odredbu nadomješćuje odredba koja je najbliža gospodarskoj svrsi nevaljane odredbe. U slučaju nejasnosti pojedinih odredbi, one se tumače na način koji je najbliži gospodarskoj svrsi nejasne odredbe.
(3) Ovi uvjeti također vrijede za sve buduće djelatnosti i poslovne odnose s kupcem.

2. PONUDA I NARUDŽBA
(1) Ponude nisu obvezujuće u svezi s cijenom, količinom, isporukom ili vremenom isporuke, osim ako su izričito označene kao obvezujuće. Dobavljač mora potvrditi narudžbu kupca u pismenom obliku, inače ugovor nije sklopljen.
(2) Podaci iz katalogâ, prospekata i slično, kao što i usmene ili pismene izjave dobavljača, obvezujuće su samo ukoliko je to izričito navedeno ili spomenuto u potvrdi narudžbe.
(3) Ako se potvrda narudžbe razlikuje od narudžbe, onda se za takve razlike smatra da se kupac s njima slaže, ako im odmah ne prigovori.
(4) U slučaju zanemarivih dobavljačevih odstupanja od ponude prilikom isporuke robe, ta će ostati valjana.
(5) Očigledne pogreške u ponudama, potvrdama ili računima mogu se bilo kada ispraviti bez odobrenja kupca.
(6) Dobavljača ekskluzivno zastupa ovlaštena osoba/organ. Izjave i navodi kod dobavljača zaposlenih osoba nisu obvezujuće bez pismenog odobrenja od strane ovlaštene osobe/organa dobavljača. Sve ugovorne promjene počinju vrijediti tek pismenom potvrdom ovlaštene osobe/organa dobavljača.
(7) Ako potvrda narudžbe nije izdana, onda se smatra da je ugovor sklopljen slanjem naručene robe od strane dobavljača.

3. CIJENE
(1) Prodajna je cijena ona koja vrijedi na dan narudžbe, odnosno cijena koja je navedena u ponudi.  Sve cijene koje navodi dobavljač ne uključuju PDV, osim ako je izričito navedeno drugačije. Ako nije drugačije dogovoreno, cijena ne uključuje dostavu i troškove prijevoza te osiguranja; ovi se troškovi zaračunavaju odvojeno.
(2) Ako se troškovi rada ili drugi troškovi proizvodnje, kao što su npr. troškovi za sirovine, energiju, prijevoz, financiranje itd., te nisu u području utjecaja dobavljača (kao što je npr. Kolektivni ugovor, plaće), povise u periodu između potvrde narudžbe te dana isporuke, dobavljač ima pravo prodajnu cijenu prikladno prilagoditi, pri čemu te cijene vrijede za sve daljnje isporuke. U svezi s daljnjim isporukama ili uslugama, dobavljač ima pravo na prilagođavanje cijena, kao što je gore navedeno.
(3) Osnova za izračun cijene jeste težina u kg, komadi ili volumen u litrima, kao što je određeno za vrijeme otpreme.
(4) Ako nije drugačije dogovoreno, dobavljač sebi pridržava pravo da zaračuna 50 € za narudžbe s neto vrijednošću ispod 500€.

4. ISPORUKA
(1) Isporuka jest »ex works«, ukoliko nije drugačije dogovoreno.
(2) U slučaju da dobavljač na svoj račun obavi prijevoz, onda ima pravo na naplatu svih troškova prijevoza.
(3) Rokovi isporuke koje navodi dobavljač nisu opće obvezujući.    Rokovi isporuke mogu se odrediti samo ukoliko su određene sve podrobnosti isporuke, posebice mjesto i prijevoz. Dobavljač može promijeniti rokove isporuke ako je to potrebno. Odredbe o rokovima isporuke nisu ključan element međusobnoga dogovora između kupca i dobavljača.
(4) U slučaju da dobavljač kasni s isporukom više od 14 dana, može kupac ugovor poništiti tek na osnovi pismene poruke, i to nakon isteka 14-dnevnoga naknadnoga roka za pravilnu popunjavanje ugovora.
(5) U primjeru neočekivanih prepreka za isporuku robe (štrajkovi, prekidi u djelovanju pogona, prekid u isporuci sirovina, nedostatak sirovina, mjere državnih organa, prometni zastoji itd., ili u primjeru više sile) dobavljač ima pravo da sukladno tome produlji vrijeme isporuke, ili pak u cjelini ili djelomično odstupi od isporuke, bez bilo kakvih odštetnih obveza.
(6) Ako kupac ne preuzme pribavljene količine u dogovorenom vremenskom razdoblju, dobavljač ima pravo na paušalnu nadoknadu u visini 25% vrijednosti narudžbe. Dobavljač ne gubi pravo na ostvarivanje naknadnih odštetnih zahtjeva.  U slučaju kašnjenja od strane kupca, rizici nasumične štete ili uništenja robe prijeđu na kupca od dana kad je roba na raspolaganju za preuzimanje.
(7) U slučaju kašnjenja plaćanja od strane kupca, dobavljač ima pravo zaustaviti daljnju isporuku robe. Svi do sada još neplaćani računi kupca bez pismene obavijesti dobavljača dospiju u neposrednu isplatu.
(8) Isporuka robe može količinski odstupati +/- 10% od naručene količine. U primjeru odstupanja količine u gore navedenima parametrima, kupac nema pravo odstupiti od ugovora ili zahtijevati odštetu od dobavljača.
(9) Dobavljač sebi pridržava pravo na promjene ponude proizvoda, kao i na isporuku minimalno promijenjene robe (s obzirom na tada valjani katalog) bez obavješćivanja kupca.

5. PRIJENOS RIZIKA
(1) Ako kupac organizira prijevoz osobno ili putem prijevoznika, rizik „ex works“ prenosi se na kupca (Incoterms 2010).
(2) Ako dobavljač izvede prijevoz, onda se rizik prenosi na kupca na cilju (prije istovara); dobavljač nije dužan istovariti robu. Ako pak prijevoz obavi prijevoznik (primjerice željeznice ili kamion), tada se rizik prenese na kupca odmah kad mu roba bude na raspolaganju.
(3) Ako kupac želi osigurati robu, treba osiguranje naručiti i platiti.

6. UVJETI PLAĆANJA
(1) U slučaju da je isplata dogovorena na osnovi ispostavljenoga računa, kupac mora podmiriti svoje obveze u roku 8 dana nakon primanja računa. Gotovinski popusti vrijede samo u slučaju pismenoga dogovora između kupca i dobavljača. Svi dogovoreni popusti bivaju poništeni bez pismene obavijesti dobavljača, i to u slučaju da kupac zakasni s isplatom svoje dospjele obveze.
(2) U slučaju da kupac kasni s isplatom zaračunaju mu se legalne zatezne kamate. Osim određenih zateznih kamata, dobavljač također ima pravo na naplatu svih dodatnih mogućih šteta.
(3) U primjeru opravdane sumnje o platežnoj sposobnosti kupca dobavljač može bez otkaznoga roka odstupiti od potvrđenih narudžbi te već sklopljenih ugovora o isporukama, uvažavajući eventualne predujme. Sve neplaćane obveze od strane kupca dospiju u neposrednu isplatu.
(4) Ako nije dogovoreno drugačije, sve su isplate u eurima.
(5) Neovlaštene osobe zaposlene kod dobavljača imaju pravo na prijam naknade tek na osnovi izričitog ovlaštenja ovlaštene osobe dobavljača.

7. JAMSTVO ZA POGREŠKE
(1) U primjeru prigovora na kakvoću isporučene robe, kupac je dobavljaču dužan u roku od 8 dana, računato od isporuke robe, posredovati pismenu reklamaciju s identifikacijskim podacima reklamirane robe te s navodom uzroka reklamacije. Dobavljač ne preuzima odgovornost za pogreške koje su posljedica nestručne upotrebe robe te za robu kojoj je istekao rok upotrebe. U slučajevima kad je postupanje kupca u suprotnosti s gore navedenim odredbama, svi su garancijski zahtjevi ili zahtjevi za povrat štete isključeni. Kupac mora dokazati da je pogreška postojala u vrijeme isporuke.
(2) Kupac mora poslati uzorke robe sa greškom i s obaviješću na vlastite troškove i rizik.
(3) Nematerijalne greške (kao što su male razlike u boji, mali kvarovi koji nestanu za određeno vrijeme ili ih kupac zajedno s dobavljačem može popraviti sa veoma malo truda) ne daju kupcu nikakvo pravo na odštetne zahtjeve protiv dobavljača.
(4) Roba dobavljača je proizvedena kao što je navedeno u narudžbi ili specifikaciji proizvoda.   Svaki proizvod mora uključivati dobavljačeve upute glede uporabe.  U slučaju da dođe do odstupanja od uputa za uporabu, dobavljač nije odštetno odgovoran. To posebno vrijedi u slučajevima dodavanja rastvarača, omekšivača, dodataka ili drugih sastojaka koji nisu bili kupljeni kod dobavljača. Dobavljač ne preuzima nikakvu odgovornost ili jamstvo za uporabu koja nije specifična za određeni proizvod.
(5) Jamstvo za isporučenu robu je isključeno, kao što i svi odštetni zahtjevi kupca, ako je pregled robe nemoguće izvršiti (na primjer zbog daljnje prerade).
(6) Ako je pogreška na robi posljedica postupanja treće osobe, kupac nema pravo na odštetni zahtjev do dobavljača, već do učinitelja pogreške.
(7) Osim u primjerima kad kupac ima zakonsko pravo na odstupanje od ugovora, dobavljač u tim slučajevima ima pravo na popravak robe, zamjenu robe ili na sniženje cijene robe.
(8) Dobavljač ne jamči za greške koje proizlaze iz sfere kupca. (9) Kupac može zahtijevati novčanu odštetu umjesto ostvarivanja jamstvenih zahtjeva samo u primjeru nemarnog ili zlonamjernoga ponašanja dobavljača.
(10) Odštetne zahtjeve protiv dobavljača može kupac uložiti tek neposredno. Svi jamstveni zahtjevi zastare najkasnije 12 mjeseci poslije isporuke, a u svakom slučaju do kraja isteka valjanosti roka uporabe koji je naveden na robi.

8. ODŠTETNI ZAHTJEVI
(1) U okviru zakonskih odredaba svi su odštetni zahtjevi protiv dobavljača ograničeni na tešku nemarnost ili zlonamjerno postupanje.  Teret je dokazivanja na strani kupca.
(2) U okviru zakonskih odredaba svi su odštetni zahtjevi ograničeni na razumnu predvidljivu štetu, i to do visine vrijednosti robe.
(3) Kupac mora provjeriti robu s obzirom na svrhu uporabe. Dobavljač ne odgovara za neadekvatan pregled.
(4) U okviru zakonskih odredaba dobavljač nije odštetno odgovoran za moguće kršenje prava trećih osoba.
(5) U okviru zakonskih odredaba zahtjevi zastare nakon 6 mjeseci poslije službene obavijesti oštećenoj stranci o kvaru; a u svakom slučaju zastare 3 godine nakon izvedbe ili isporuke.

9. ODGOVORNOST ZA PROIZVODE
(1) Točka 9 upotrebljava se samo u primjerima kad se upotrebljavaju posebni zakoni o odgovornosti za proizvode za konačne korisnike.
(2) U okviru zakonskih odredaba svi su odštetni zahtjevi kupaca, kao i trećih osoba, koji temelje na zakonski utvrđenoj odgovornosti za proizvode, neobvezujući za dobavljača, osim ako tužitelj dokaže da je bila greška učinjena od strane dobavljača te je bila prouzročena krajnje nemarno.
(3) Bez obzira na odredbu iz 9.2., odštetna je pak odgovornost za štetu uređena u točki 8, ako se poslovanje odvija među pravnim osobama.
(4)U primjeru da kupac proda robu trećim osobama, kupac se obvezuje da će isključiti odštetnu odgovornost za štetu dobavljača. U slučaju da kupac to ne učini, on je odštetno odgovoran za svu nastalu štetu koja bi zbog toga mogla nastati dobavljaču.

10. ZABRANA KOMPENZACIJA I ZADRŽAVANJA ISPLATA
(1) Odstupanje kupčevih potraživanja do dobavljača trećim osobama zabranjeno je bez izričitog pismenog suglasja dobavljača.
(2) Bez izričitog suglasja dobavljača, nije moguća bilo kakva kompenzacija od strane trećih osoba.
(3) Zakoniti zahtjevi kupca ne daju mu pravo da zadrži isplatu cjelokupne cijene, već samo odgovarajućeg razmjernog dijela cijene. Druge isplate moraju se realizirati odmah.

11. PRIDRŽAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA
(1) Prodana roba ostaje u vlasništvu dobavljača i poslije isporuke robe u posjed kupca, i to sve dok kupac ne plati cijenu u cjelini.
(2) Kupac ima pravo koristiti robu u uobičajenom okviru poslovne djelatnosti, no robu ne smije založiti ili je predati kao jamstvo. Ovrhe od strane drugih vjerovnika odmah se moraju javiti dobavljaču. Kupac je dobavljaču dužan otkriti imena i adrese kupaca, kao što i svu zalihu i visinu potraživanjâ koja proizlaze iz daljnje prodaje. U okviru zakonskih odredaba, dobavljač može sve zahtjeve do kupca koji proizlaze iz neplaćanja robe prikupiti od kupčevih dužnika.   Kupac je dužan obavijestiti svoje trenutne i potencijalne stranke o gore navedenim odredbama.
(3) Kupac (privremeni upravljač, skrbnik stečajne mase) mora u svakom slučaju zakašnjenja isplate – posebice o stečaju – odobriti dobavljaču pristup do svoje robe i proizvodâ proizvedenih robom. Osim toga, kupac mora dobavljaču otkriti sve poslovne knjige te mu predati sve potrebne informacije važne za izlučivanje potraživanjâ dobavljača iz stečajne mase.
(4) Formule i uzorci u svakom slučaju ostaju vlasništvo dobavljača, pa i u slučaju da su bila izvedena na račun kupca.

12. PAKIRANJE/POSUĐENI SPREMNICI
Kupac mora spremnike koji su mu posuđeni vratiti na vlastite troškove, u nepromijenjenom stanju te odmah upotrebljive. Spremnici se ne smiju koristiti u druge svrhe ili za druge proizvode. i/ili ne smiju primati druge proizvode. Spremnici su namijenjeni isključivo prijevozu isporučene robe. Uklanjanje naljepnica nije dozvoljeno.

13. ZAŠTITA PODATAKA
(1) Kupac se izričito slaže da se određeni podaci prilikom predaje narudžbe mogu pohraniti pomoću obrade podataka te posredovati povezanim društvima u svrhe izvedbe narudžbe.
(2) Kupac se obvezuje da će sve podatke koji proizlaze iz odnosa, ugovornu dokumentaciju te sve ostale podatke glede međusobne suradnje štititi kao poslovnu tajnu cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa te još minimalno 5 godina poslije njegova zaključka. Poslovnom tajnom smatraju se prije svega: cjenik, komercijalni i ostali prodajni uvjeti, uvjeti glede pospješivanja prodaja te oglašavanja, računi, narudžbenice, dopisi, zapisnici, ugovorne isprave te svi drugi podaci u materijaliziranoj ili nematerijaliziranoj formi. Kršitelj poslovne tajne odštetno odgovara dobavljaču za svu materijalnu i nematerijalnu štetu.

14. PROTUKORUPCIJSKA KLAUZULA
(1) Ugovorne stranke izričito se obvezuju da će se prilikom izvršavanja poslova sukladno ovom ugovoru izričito suzdržati bilo kakvih postupaka koji bi iskazivali koruptivno postupanje.
(2) Ugovorne stranke obvezuju se da neće predati, obećati ili primiti bilo kakav poklon ili isplatu u obliku novca ili kakva skupocjenoga predmeta, posredno ili neposredno jedna drugoj, posredstvom bilo kakva djelatnika ili drugog uposlenika kod jedne od ugovornih stranaka ili drugoga poduzeća (službe, odjela, agencije) odnosno bilo kojoj osobi s namjerom podmićivanja, da bi time naveli kakva djelatnika ili drugog uposlenika ili stranku na zlouporabu svoga položaja, ne bi li time pridobili, zadržali ili usmjerili poslove k naručitelju ili bilo kojemu njegovu izvršnom pomoćniku, zastupniku, distributeru, tvrtki kćeri ili drugome povezujućem poduzeću.
U primjeru da se počini ili se pokuša počiniti djelo iz prijašnjeg odlomka, poništi se već sklopljen ili valjan ugovor, ukoliko pak ugovor još nije valjan, smatra se da potonji nije bio sklopljen.

15. OGRANIČENJE ISPORUKE
Dobavljač mora postupati sukladno međunarodnim zakonskim sankcijama i propisima, koji su izdani u EU, SAD i Ujedinjenim narodima.
Kupac priznaje i potvrđuje obveznost te potvrđuje da proizvode kupljene kod dobavljača neće koristiti u svezi sa sankcioniranim subjektima ili sankcioniranim državama (kao što je dolje određeno). Pored toga, dobavljač se ne obvezuje isporučivati proizvode ukoliko zna da je njegov kupac upleten u posao s kupcima (fizičke osobe, poduzeća, državna tijela) sa sankcioniranoga popisa u SAD, VB, EU i UN ili sa sankcioniranoga popisa („sankcionirani subjekt“) ili s kupcima iz Kube, Sudana, Irana ili Mjanmara, Sirije ili Sjeverne Koreje ili njihovih vladnih agencija („sankcionirane države“).

16. MJESTO IZVEDBE, MJESTO  NADLEŽNOSTI  I VALJANO ZAKONODAVSTVO
(1) Mjesto izvedbe za isporuku i isplatu sjedište je dobavljača.
(2) Mjesto nadležnosti s obzirom na sve spore koji proizlaze iz ovog ugovora jeste Ljubljana, Slovenija. Pored toga, dobavljač ima pravo ostvariti svoje vlastite zahtjeve u mjesto kupčeve nadležnosti.
(3) Uvažava se slovensko pravo. Prodajna se konvencija UN ne uvažava.

Ovi opći uvjeti objavljeni su na internetskim stranicama na adresi www.kemostik.com te vrijede od 1. 3. 2015 nadalje.

 

Helios Kemostik d.o.o.