OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA

OPŠTI USLOVI POSLOVANJApdf
Helios Kemostik d.o.o.

 

1. PREDMET USLOVA
(1) Opšti uslovi poslovanja (u nastavku: uslovi) uređuju sve delatnosti (prodaju, isporuke, itd.) preduzeća Helios Kemostik d.o.o. (u nastavku: dobavljač) sa kupcima. Eventualne dopune ili izmene uslova, naročito odstupanja od uslova od strane kupca, zahtevaju pismenu saglasnost dobavljača. Kod predaje narudžbine od strane kupca, isti prihvata ove uslove koji ga pravno obavezuju.
(2) Ako je jedna ili više odredbi ovih uslova u celini ili delimično nevažeća, to ne utiče na važenje drugih uslova. U tom slučaju, nevažeća odredba zamenjuje se odredbom koja je najbliža ekonomskoj svrsi nevažeće odredbe. U slučaju nejasnosti pojedinačnih odredaba, iste se interpretiraju na način koji je najbliži ekonomskoj svrsi nejasne odredbe.
(3) Ovi uslovi važe i za sve buduće delatnosti i poslovne odnose sa kupcem.

2. PONUDA I NARUDŽBINA

(1) Ponude u vezi sa cenom, količinom, isporukom i vremenom isporuke nisu obavezujuće, osim ako su izričito označene kao obavezujuće. Dobavljač mora da potvrdi narudžbinu kupca u pismenom obliku, inače ugovor nije sklopljen.
(2) Podaci iz kataloga, prospekata i slično, kao i usmene ili pismene izjave dobavljača, obavezujuće su samo ako je to izričito navedeno ili spomenuto u potvrdi narudžbine.
(3) Ako se potvrda narudžbine razlikuje od narudžbine, smatra se da je kupac saglasan ako odmah ne podnese prigovor.
(4) U slučaju zanemarljivih odstupanja dobavljača od ponude kod isporuke robe, ista ostaje da važi.
(5) Očigledne greške u ponudama, potvrdama ili računima mogu se bilo kada popraviti bez odobrenja kupca.
(6) Dobavljača ekskluzivno zastupa ovlašćeno lice/organ. Izjave i navodi zaposlenih lica kod dobavljača nisu obavezujuće bez pismenog odobrenja od strane ovlašćenog lica/organa dobavljača. Sve ugovorne izmene počinju da važe tek sa pismenim odobrenjem ovlašćenog lica/organa dobavljača.
(7) Ako potvrda narudžbine nije izdata, računa se da je ugovor sklopljen slanjem naručene robe od strane dobavljača.

3. CENE
(1) Prodajna cena je cena koja važi na dan narudžbine, odn. cena koja je navedena u ponudi.  Sve cene koje navodi dobavljač su bez PDV-a, osim ako izričito nije navedeno drugačije. Ako nije drugačije dogovoreno, cena ne uključuje dostavu i troškove prevoza i osiguranja; ovi troškovi se naplaćuju posebno.
(2) Ako troškovi rada ili drugi troškovi proizvodnje, kao što su, npr. troškovi za sirovine, struju, prevoz, finansiranje itd., a nisu u području uticaja dobavljača (kao što je npr. kolektivna ponuda, plate) porastu u vreme između potvrde narudžbine i dana dostave, dobavljač ima pravo da prodajnu cenu odgovarajuće prilagodi, pri čemu ove cene tako važe za sve dalje isporuke. U vezi sa daljim isporukama ili uslugama, dobavljač ima pravo na prilagođavanje cena, kao što je gore navedeno.
(3) Osnova za obračun cene je težina u kg, broj komada ili zapremina u litrima, kako je određeno u trenutku isporuke.
(4) Ako nije dogovoreno drugačije, dobavljač zadržava pravo da naplati 50 € za narudžbine sa netom vrednošću ispod € 500,–.

4. ISPORUKA
(1) Isporuka je »ex works« ako nije drugačije dogovoreno.
(2) U slučaju da dobavljač o svom trošku izvrši prevoz, ima pravo na naknadu svih troškova prevoza.
(3) Rokovi isporuke koje navodi dobavljač nisu opšte obavezujući.  Rokovi isporuke mogu da se odrede samo nakon što su određeni svi detalji isporuke, a posebno mesto i prevoz. Dobavljač može da izmeni rokove isporuke ako je to potrebno. Odredbe o rokovima isporuke nisu bitan deo međusobnog dogovora kupca i dobavljača.
(4) U slučaju da dobavljač kasni sa isporukom više od 14 dana, kupac može da raskine ugovor samo na osnovu pismenog obaveštenja i to posle isteka 14-dnevnog naknadnog roka za pravilno ispunjenje ugovora.
(5) U slučaju neočekivanih prepreka za isporuku robe (štrajkovi, prekidi delovanja pogona, prekida nabavke sirovina, nedostatak sirovina, mere državnih organa, saobraćajni zastoji itd., ili u slučaju više sile) dobavljač ima pravo da u skladu sa tim produži vreme isporuke ili da u celini ili delimično odstupi od isporuke, bez ikakvih obaveza odštete.
(6) Ako kupac ne preuzme pridobijene količine u dogovorenom vremenskom periodu, dobavljač ima pravo na paušalnu nakanadu u visini 25% vrednosti narudžbine. Dobavljač ne gubi pravo na ostvarivanje naknadnih zahteva za odštetu.  U slučaju kašnjenja od strane kupca, rizik slučajnog oštećenja ili uništenja robe prelazi na kupca od dana kada je roba na raspolaganju za preuzimanje.
(7) U slučaju kašnjenja isplate od strane kupca, dobavljač ima pravo da zaustavi dalju isporuku robe. Svi do tada neplaćeni računi kupca, bez pismenog obaveštenja dobavljača, dospevaju u momentalnu isplatu.
(8) Isporuka robe količinski može da odstupa + /- 10 % od naručene količine.
U slučaju odstupanja količine u gore pomenutim parametrima, kupac nema pravo da odstupi od ugovora ili da zahteva odštetu od dobavljača.
(9) Dobavljač zadržava pravo na izmenu ponude proizvoda, kao i na isporuku minimalno izmenjene robe (s obzirom na tada važeći katalog), bez obaveze da obavesti kupca.

5. PRENOS RIZIKA
(1) Ako kupac organizuje prevoz lično ili preko prevoznika, rizik »ex works« prenosi se na kupca (Incoterms 2010).
(2) Ako dobavljač izvede prevoz, rizik se prenosi na kupca na cilju (pre istovarivanja); dobavljač nije dužan da istovari robu. Ako prevoz obavlja prevoznik (na primer železnice ili kamion), rizik se prenosi na kupca odmah pošto mu je roba data na raspolaganje.
(3) Ako kupac želi da osigura robu, mora da naruči i da plati osiguranje.

6. USLOVI PLAĆANJA
(1) U slučaju da je dogovoreno plaćanje na osnovu ispostavljenog računa, kupac mora da podmiri svoju obavezu u roku od 8 dana od prijema računa. Gotovinski popusti važe samo u slučaju pismenog dogovora kupca i dobavljača. Svi dogovoreni popusti postaju nevažeći bez pismenog obaveštenja dobavljača, i to u slučaju da kupac zakasni sa isplatom svoje prispele obaveze.
(2) U slučaju da kupac kasni sa plaćanjem, naplaćuju mu se zakonske zatezne kamate. Pored određenih zateznih kamata, dobavljač ima pravo na naknadu svih dodatnih eventualnih šteta.
(3) U slučaju opravdane sumnje u platnu sposobnost kupca, dobavljač može bez otkaznog roka da odustane od potvrđenih narudžina i već sklopljenih dogovora o isporukama, uzimajući u obzir eventualna plaćanja unapred. Sve neplaćane obaveze od strane kupca dospevaju na momentalnu isplatu.
(4) Ako nije drugačije dogovoreno, sva plaćanja su u evrima.
(5) Neovlašćena lica, zaposlena kod dobavljača, imaju pravo na prijem kupoprodajne cene samo na osnovu izričitog ovlašćenja ovlašćenog lica dobavljača.

7. GARANCIJA ZA GREŠKE
(1) U slučaju prigovora na kvalitet isporučene robe, kupac je dužan da posreduje dobavljaču u roku od 8 dana od isporuke robe, pismenu reklamaciju sa identifikacionim podacima reklamirane robe i da navede uzrok reklamacije. Dobavljač ne preuzima odgovornost za greške koje su posledica nestručne upotrebe robe i za robu kojoj je istekao rok upotrebe. U slučaju kada je postupanje kupca u suprotnosti sa gore navedenim odredbama, svi garancijski zahtevi ili zahtevi za povraćaj štete su isključeni. Kupac mora da dokaže da je greška postojala u vreme dostave.
(2) Kupac mora da pošalje uzorke robe sa greškom sa obaveštenjem o svom trošku i na svoj rizik.
(3) Nematerijalne greške (kao što su male razlike u boji, mala oštećenja koja nestaju kroz neko vreme ili kupac može da ih popravi zajedno sa dobavljačem uz vrlo malo truda) ne daju kupcu nikakvo pravo na zahteve za odštetu od dobavljača.
(4) Roba dobavljača je proizvodena kako je navedeno u narudžbini ili specifikaciji proizvoda.   Svaki proizvod mora da uključuje uputstvo dobavljača s obzirom na upotrebu.  U slučaju da dođe do odstupanja od uputstava za upotrebu, dobavljač nije odštetno odgovoran. To naročito važi kada se dodaju rastvarači, omekšivači, dodaci ili drugi sastojci, koji nisu bili kupljeni kod dobavljača. Dobavljač ne preuzima nikakvu odgovornost ili garanciju za upotrebu, koja nije specifična za određeni proizvod.
(5) Garantovanje za nabavljenu robu je isključeno, kao i svi zahtevi za odštetu kupca ako je pregled robe nemoguće izvršiti (na primer zbog dalje obrade).
(6) Ako je greška robe posledica postupanja trećeg lica, kupac nema pravo na zahtev za odštetu od dobavljača već od onoga koji je uzrokovao grešku.
(7) Osim u slučajevima u kojima kupac ima zakonsko pravo na odstupanje od ugovora, dobavljač ima u tim slučajevima pravo na popravak robe, zamenu robe ili na sniženje cene robe.
(8) Dobavljač ne garantuje za greške koje proizilaze iz sfere kupca. (9) Kupac može da zahteva novčanu odštetu umesto ostvarivanja zahteva garancije samo u slučaju nemarnog ili zlonamernog ponašanja dobavljača.
(10) Zahteve za odštetu od dobavljača kupac može da preda samo direktno. Svi garancijski zahtevi zastarevaju najkasnije 12 meseci od nabavke, a u svakom slučaju do kraja isteka važenja roka upotrebe, koji je naveden na robi.

8. ODŠTETNI ZAHTEVI
(1) U okviru zakonskih odredbi, svi odštetni zahtevi protiv dobavljača ograničeni su na grubu nemarnost ili zlonamerno postupanje.  Teret dokazivanja je na strani kupca.
(2) u okviru zakonskih odredbi, svi odštetni zahtevi ograničeni su na razumno predvidljivu štetu i to do visine vrednosti robe.
(3) Kupac mora da proveri robu s obzirom na namen upotrebe. Dobavljač ne odgovara za nezadovoljavajući pregled.
(4) U okviru zakonskih odredbi, dobavljač nije odštetno odgovoran za eventualno kršenje prava trećih lica.
(5) U okviru zakonskih odredbi, zahtevi zastarevaju posle 6 meseci od zvaničnog obaveštenja oštećene stranke o oštećenju; U svakom slučaju zastarevaju 3 godine od izvođenja ili isporuke.

9. ODGOVORNOST ZA PROIZVODE
(1) Tačka 9 se koristi samo u onim slučajevima gde se koriste posebni zakoni o odgovornosti za proizvode za konačne korisnike.
(2) U okviru zakonskih odredbi, svi odštetni zahtevi kupaca, kao i trećih lica koji se zasnivaju na zakonski definisanoj odgovornosti za proizvode, neobavezujući su za dobavljača, osim ako tužilac ne dokaže da je greška bila napravljena od strane dobavljača i da je bila uzrokovana krajnjim nemarom.
(3) Bez obzira na odredbu iz 9.2., odštetna odgovornost za štetu uređena je u tački 8, ako se poslovanje odvija među pravnim licima.
(4) U slučaju da kupac proda robu trećim licima, kupac se obavezuje da će isključiti odštetnu odgovornost za štetu dobavljača. U slučaju da kupac to ne učini, odštetno je odgovoran za svu nastalu štetu, koja bi zbog toga mogla da nastane dobavljaču.

10. ZABRANA KOMPENZACIJA I ZADRŽAVANJA PLAĆANJA
(1) Odstupanje kupčevih potraživanja prema dobavljaču trećim licima je zabranjena bez izričite pismene saglasnosti dobavljača.
(2) Bez izričite saglasnosti dobavljača nije moguća nikakva kompenzacija od strane trećih lica.
(3) Legitimni zahtevi kupca ne daju mu pravo da zadrži plaćanje celokupnog iznosa kupoprodajne cene već samo odgovarajući proporcionalni deo kupoprodajne cene. Ostala plaćanja moraju da se realizuju odmah.

11. PRIDRŽAJ VLASNIČKOG PRAVA
(1) Prodata roba ostaje u vlasništvu dobavljača i posle izručenja robe u vlasništvo kupcu i to sve dok kupac ne isplati kupoprodajnu cenu u celini.
(2) Kupac ima pravo da koristi robu u uobičajenom okviru poslovne delatnosti, ali robu ne sme zalagati ili je dati kao garanciju. Izvršenja od strane drugih poverilaca odmah se javljaju dobavljaču. Kupac je dužan da dobavljaču otkrije imena i adrese kupaca, kao i sve zalihe i visine potraživanja koje proizilaze iz dalje prodaje.
U okviru zakonskih odredbi, sve zahteve prema kupcu koji proizilaze iz neplaćanja robe, dobavljač može da naplati od dužnika kupca.   Kupac je dužan da obavesti svoje trenutne i potencijalne stranke o gore navedenim odredbama.
(3) Kupac (privremeni upravnik, upravnik stečajne mase) mora u svakom slučaju kašnjenja plaćanja – naročito u slučaju stečaja – da odobri dobavljaču pristup do svoje robe i proizvoda, proizvedenih sa robom. Osim toga, kupac mora dobavljaču otkriti sve poslovne knjige i dati mu sve potrebne informacije, važne za izdvajanje potraživanja dobavljača iz stečajne mase.
(4) Formule i uzorci u svakom slučaju ostaju vlasništvo dobavljača iako su bila izvedena na račun kupca.

12. PAKOVANJE/IZNAJMLJENI KONTEJNERI
Kontejneri koji su pozajmljeni kupcu, isti mora da vrati o svom trošku u nepromenjenom stanju i spremne za momentalnu upotrebu. Kontejneri ne smeju da se koriste u druge svrhe ili za druge proizvode i/ili ne smeju da primaju druge proizvode. Kontejneri su namenjeni isključivo za prevoz nabavljene robe. Odstranjivanje nalepnica nije dozvoljeno.

13. ZAŠTITA PODATAKA
(1) Kupac se izričito slaže da sa predajom narudžbine pojedinačni podaci mogu da se čuvaju uz pomoć obrade podataka i da se posreduju povezanim društvima u svrhu izvođenja narudžbine.
(2) Kupac se obavezuje da će sve podatke koji proizilaze iz odnosa, ugovornu dokumentaciju i sve ostale podatke u vezi sa međusobnom saradnjom čuvati kao poslovnu tajnu sve vreme trajanja ugovornog odnosa i još najmanje 5 godina posle njegovog završetka. U poslovnu tajnu se ubrajaju: cenovnik, komercijalni i drugi prodajni uslovi, uslovi u vezi sa unapređenjem prodaje i oglašavanja, računi, narudžbenice, dopisi, zapisnici, ugovorni dokumenti i svi drugi podaci u materijalnom ili nematerijalnom obliku. Prekršilac poslovne tajne odštetno odgovara dobavljaču za svu materijalnu i nematerijalnu štetu.

14. ANTIKORUPCIONA KLAUZULA
(1) Ugovorne stranke se izričito obavezuju da će se u izvršavanju poslova po ovom ugovoru izričito suzdržati od bilo kakvih radnji koje bi imale znakove koruptivnog postupanja.
(2) Ugovorne strane se obavezuju da neće dati, obećati ili prihvatiti bilo kakav poklon ili isplatu u novcu ili nekom drugom vrednom predmetu, posredno ili neposredno jedna drugoj, putem bilo kog službenika ili drugog zaposlenog u jednoj od ugovornih stranaka ili drugom preduzeću (službi, odeljenju, agenciji), odnosno bilo kog lica sa svrhom podmićivanja da bi tako naveli nekog službenika ili drugog zaposlenog ili stranku na zloupotrebu svog položaja tako da bi time stekao, zadržao ili usmerio poslove ka naručiocu, zastupniku, distributeru, preduzeću ili drugom povezanom preduzeću).
U slučaju izvršenja ili pokušaja izvršenja radnje iz prethodnog pasusa, već sklopljeni ili važeći ugovor je ništavan, a ako ugovor još nije važeći, računa se da ugovor nije ni bio sklopljen.

15. OGRANIČENJE ISPORUKE
Dobavljač mora da postupa u skladu sa međunarodnim zakonskim sankcijama i propisima, koji su izdati u EU, SAD i Ujedinjenim nacijama.
Kupac priznaje i potvrđuje obavezu i potvrđuje da proizvode kupljene od dobavljača neće upotrebljavati u vezi sa sankcionisanim subjektima ili sankcionisanim državama (kao što je određeno ispod). Osim toga, dobavljač se ne obavezuje da isporučuje proizvode ako zna da je njegov kupac uključen u posao sa kupcima (fizička lica, preduzeća, vladin subjekt) iz popisa sankcionisanih u SAD, VB, EU ili UN ili iz popisa sankcionisanih (»sankcionirani subjekt«) ili sa kupcima iz  Kube, Sudana, Irana ili  Mjanmara, Sirije ili Severne Koreje ili njihovih vladinih agencija (»sankcionisane države«).

16. MESTO IZVRŠENJA, MESTO NADLEŽNOSTI I VAŽEĆE ZAKONODAVSTVO
(1) Mesto izvođenja za nabavku i isplatu je sedište dobavljača.
(2) Mesto nadležnosti s obzirom na sve sporove, koji proizilaze iz ovog ugovora je Ljubljana, Slovenija. Osim toga, dobavljač ima pravo da ostvaruje svoje sopstvene zahteve u mestu kupčeve nadležnosti.
(3) Koristi se slovenačko pravo. Prodajna konvencija UN ne važi.

Ovi opšti uslovi se objavljuju na internetnim stranama na adresi www.kemostik.si i važe od 1.3.2015. dalje.

Helios Kemostik d.o.o.